بیوموز

زیست و زبان رو عالی یادبگیر

روش صحیح مطالعه و یادگیری- بیوموز

روش صحیح مطالعه و یادگیری- بیوموز

دوره مطالعه صحیح و یادگیری به روش بیوموز

 

در این دوره قصد داریم در این دوره قصد داریم که روش صحیح مطالعه را برای شما به طور کامل شرح دهیم.

توجه داشته باشید که دوره مکمل این دوره تندخوانی به روش بیوموز است و بهتر است برای بالا رفتن میزان بازده آموزش پذیری و یادگیری خود هر دو دوره را با هم بگذرانید. که روش صحیح مطالعه را برای شما به طور کامل شرح دهیم.

 

هر فردي براي يادگيري سبك و سياق خاص خود را دارد كه بايد با كمك مشاور خودتون بشناسينش و بر اساس اون برنامه ريزي داشته باشين …. اما ميتوان انسان ها را در چند گروه مختلف از جهت سبك هاي يادگيري قرار داد :

سبك ديداري : مطالب را بيشتر از طريق نمودار ،شكل و خواندن ياد ميگيرند
سبك شنيداري : اطلاعات و نكات را بيشتر از طريق شنيدن به دست مي آورند
سبك متوالي : مطالب را به صورت تدريجي و پلكاني مي آموزند
سبك فعال : مطالب را بيشتر از طريق بحث با ديگران و گروهي ياد ميگيرند
سبك انفرادي : دقيقا برعكس سبك فعال اذلاعات را به صورت فردي ميفهمند
سبك تصادفي : يادگيري آنها نظم ترتيب خاصي ندارد
سبك شهودي : مطالب را از طريق تحليل و كشف رابطه بين موضوعات درسي ياد مي گيرند
⚠ . توجه كنيد كه يك فرد ميتواند ٢ الي ٤ سبك داشته باشد كمتر يا بيشتر آن خيلي نادر خواهد بود

كاربرد سبك هاي يادگيري

هر يك از سبك هاي يادگيري در شرايط خاصي به كار مي رود و ما بايد سعي كنيم ها سبك را در زمان خاص خود به كار
ببنديم كه به صورت زير است :

سبك يادگيري متوالي انجام تكاليف زياد و خواندن مطالب دشوار را آسان ميكند و در نتيجه يادگيري با اين سبك تدريجي اما
عميق است.

سبك يادگيري شنيداري براي كلاس درس به كار مي آيد.

سبك ديداري براي خواندن درس هايي كه مجبوريم خودمان آنها را در خانه بخوانيم به كارمان مي آيد.

سبك يادگيري شهودي در هنگام حل تمارين يا مفاهيم تركيبي استفاده ميشود.

سبك يادگيري فعال براي بچه هاي مدارس پر جمعيت بايد مورد استفاده قرار بگيرد.