بیوموز

زیست و زبان رو عالی یادبگیر

آموزش اولین ها و ترین های زیست شناسی دبیرستان

آموزش اولین ها و ترین های زیست شناسی دبیرستان

درباره این آموزش:

در این دوره سعی بر این شده تا اولین ها و ترین ها را در زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم مورد نقد و بررسی قرار دهیم و از آنجایی که همه ساله طراحان سوالان کنکور و سایر آزمونها به مفهومی و ترکیبی شدن سوالات تاکید دارند لزا این دو مورد یعنی ترین ها و اولین ها در زیست شناسی مورد اهمیت ایشان قرار گرفته و همه ساله شاهد تعدادی سوال پر اهمیت و دشوار که شامل این موارد میباشند در سوالاتشان هستیم و روند استفاده از آنها هر سال سیر صعودی به خود گرفته است پس این دوره میتواند دوره مفید و عالی در کنار سایر دوره ها نیز باشد.