بیوموز

زیست و زبان رو عالی یادبگیر

آموزش تصاویر کتاب زیست شناسی دهم

آموزش تصاویر کتاب زیست شناسی دهم

آموزش تصاویر کتاب زیست دهم

 

آموزش مفهومی تمام تصاویر موجود در کتاب دهم زیست شناسی که از آنجایی که سوالات زیادی از درس زیست شناسی کنکور تجربی در بطن تصاویر موجود است دارای اهمیت فراوانی خواهد بود.