آموزش حرفه ای زیست شناسی و زبان انگلیسی با روشهای مبتنی بر حافظه و مغز انسان- اتوموبیل مغز